Jogi nyilatkozat

 Üdvözöljük a WeBrandz Media Group Kft. (a „Vállalat”) által üzemeltetett www.webrandz.hu (a „Honlap”) honlapján. A Honlap használata mindenkor az alábbiakban ismertetett feltételekhez kötött, ha a Honlapot használja, úgy tekintjük, hogy Ön ezeket a feltételeket elfogadta. Kérjük figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket, és győződjön meg róla, hogy a Honlap használatát megelőzően az abban rögzített feltételeket megértette. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, azonnal el kell hagynia a Honlapot.

Alkalmazási kör

A Honlap kizárólag promóciós és információs célokat szolgál, a Vállalat a Honlapon nem nyújt semmilyen ügyfélszolgáltatást. A Honlapot csak akkor használja, ha Ön a Vállalat jelenlegi vagy leendő ügyfele, vagy egyébként legitim üzleti célból érdeklődik a Vállalat iránt. A Honlap nem használható semmilyen jogellenes, csalárd, zaklató, kifogásolható vagy egyéb jogosulatlan üzleti célra.

A Honlap Tartalma

A Honlap és a Honlapon található összes tartalom (együttesen: „Tartalom”), valamennyi szerzői joga, védjegyjoga, szolgáltatási védjegye, és egyéb szellemi tulajdonjoga a Vállalat tulajdonjogát és engedélyezési jogát képezi. A Tartalomhoz csak a kifejezetten engedélyezett módon férhet hozzá, használhatja és másolhatja azt. Ez a Jogi Nyilatkozat, illetve a Honlap semmilyen tartalmi eleme sem jogosítja fel Önt kifejezetten, hallgatólagosan, vagy bármilyen más módon a Honlap másolására, közzétételére, terjesztésére, tovább küldésére, felhasználására vagy a Honlap bármely eleméből származtatott művek létrehozására a Vállalat, vagy Engedélyese előzetes írásbeli engedélye nélkül, és minden ilyen másolás, közzététel, terjesztés, tovább küldés, felhasználás vagy származtatott művek létrehozása szigorúan tilos, kivéve, ha a Honlapon, vagy ebben a dokumentumban kifejezetten másképp rendelkezünk.

Harmadik Személyek Weblapjai

A Honlap tartalmazhat harmadik személyek által fenntartott weboldalakra mutató linkeket („Harmadik Személyek Weblapjai”). A Vállalat nem vállal felelősséget Harmadik személyek weblapjainak tartalmaiért (ideértve nem kizárólagosan a Harmadik Személyek Weblapjain megjelenő véleményeket), és nem feltétlenül támogatja, azokat, vagy egyébként azonosul az ilyen tartalmakkal. A Honlapról a Harmadik Személyek Weboldalára, vagy a Harmadik személyek Weblapjáról a Honlapra mutató hivatkozás nem tekintendő a Vállalat részéről jóváhagyásnak, szponzorációnak, vagy ajánlásnak, mivel ezek a linkek kizárólag az Ön kényelmét szolgálják. Ezen kívül, Harmadik Személyek Weblapjainak használatára az azokon meghatározott felhasználási feltételek érvényesek.

Adatvédelmi Szabályzat

A Vállalat bizonyos személyes és analitikai adatokat gyűjthet Önről, többek között a Honlapon keresztül, és ezeket az adatokat a Vállalat a Honlapon található adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeli (az “Adatvédelmi Szabályzat”). Az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően vegye fel a kapcsolatot a Vállalattal az összes olyan panasszal, kérdéssel, vagy további információ kérésével kapcsolatban, amely a Vállalat adatkezelésére vonatkozik.

DMCA Közlemény

Ha úgy gondolja, hogy az Ön által a Honlapon közzétett tartalmat szerzői jogi jogsértésnek minősülő módon másolták, vagy más jogsértő módon használták fel, akkor az 1998. évi Digital Millennium Copy Rights Act -nek (DMCA) megfelelően értesítheti a Vállalat erre kijelölt munkatársát. A Vállalat erre kijelölt munkatársának nevét és elérhetőségét a 15. pont tartalmazza. Ahhoz, hogy az értesítése a DMCA szerint érvényes legyen, a szerzői jogi jogsértéssel kapcsolatos panaszának a következőket kell tartalmaznia:

  • A szerzői jog jogtulajdonosának nevében eljárni jogosult személy papíralapú, vagy elektronikus aláírása;
  • A jogsértőnek feltételezett, vagy jogsértés tárgyát képező tartalom beazonosítása, melynek eltávolítását, vagy hozzáféréséhez való megtiltását kéri, és minden egyéb olyan információ, amely lehetővé teszi az érintett tartalom beazonosítását;
  • Ésszerűen elegendő információ ahhoz, hogy a Vállalat kapcsolatba léphessen a panaszossal, például cím, telefonszám, és ha rendelkezésre áll, akkor e-mail cím is; és
  • Nyilatkozat arról, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak, hogy a panaszos tisztában van a hamis tanúzás jogkövetkezményeivel, és hogy a panaszos jogosult a kizárólagos jogtulajdonos nevében, és a feltételezett jogsértés ügyében eljárni.

Jótállási Nyilatkozat

A HONLAPOT ÉS AZ AZON TALÁLHATÓ MINDEN TARTALMAT MINDENKI KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA, EZEKÉRT A VÁLLALAT RÉSZÉRŐL BÁRMILYEN KIFEJEZETT, VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS KIZÁRT. EZEN KITÉTEL ÁLTALÁNOSÉRVÉNYŰSÉGÉNEK KIZÁRÁSA, VAGY KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, A VÁLLALAT NEM SZAVATOL, VAGY VÁLLAL BÁRMILYEN FELELŐSSÉGET AZÉRT, HOGY (A) A HONLAP FELHASZNÁLÁSRA MINDIG ELÉRHETŐ, (B) HOGY KÉMPROGRAMOKTÓL, ROSSZINDULATÚ SZOFTVEREKTŐL, REKLÁMSZOFTVEREKTŐL, VIRUSOKTÓL, FÉRGEKTŐL VAGY EGYÉB ROSSZINDULATÚ PROGRAMOKTÓL MENTES, (C) TALÁLKOZIK AZ ELVÁRÁSAIVAL, (D) HARMADIK SZEMÉLYEK SZERZŐI JOGAIT NEM SÉRTI, VAGY (E) HOGY HIBAMENTES, VAGY HOGY BÁRMILYEN HIBA KI LESZ RAJTA JAVÍTVA.

Felelősség kizárása

AMENNYIRE JOGSZABÁLY MEGENGEDI, A VÁLLALAT NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET (A) BÁRMILYEN SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, VAGY (B), BÁRMILYEN KÖZVETLEN, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, VAGY MÁS KÁRÉRT (IDEÉRTVE NEM KIZÁRÓLAG AZ ELMARADT HASZNOT, ADATVESZTÉST, A SZÁMÍTÓGÉP ELROMLÁSÁT, VAGY BÁRMILYEN INFRASTRUKTÚRA BÉNULÁST) AMELY A HONLAP, VAGY ANNAK BÁRMELY TARTALMA HASZNÁLATÁBÓL ADÓDIK, VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOS, VAGY A HASZNÁLHATATLANSÁGUKBÓL KÖVETKEZIK, TEKINTET NÉLKÜL A FELELŐSSÉGI ELMÉLETEKRE (PÉLDÁUL, DE NEM KIZÁRÓLAG A SZERZŐDÉSSZEGÉSRE, KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGRE, STB. ), ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A VÁLLALAT TUDOTT, VAGY TUDHATOTT VOLNA A KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉRŐL.

Kártalanítás

Ön köteles a Vállalatot, annak leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, tisztségviselőit, alkalmazottait, egyéb megbízottjait kártalanítani, és kármentesítésükről gondoskodni minden kiadás, költség, kár, felelősség, veszteség és pénzügyi költségviselés tekintetében (ideértve többek között az ügyvédi díjakat és kiadásokat) (a) az Ön Honlaphoz való hozzáférésével és használatával kapcsolatban, (b) a jelen feltételek szerinti bármilyen kötelezettségének elmulasztásával kapcsolatban, (c) harmadik személyek joginak megsértésével kapcsolatban (ideértve nem kizárólagosan harmadik személyek szellemi tulajdonjogának megsértését, a magánélethez és a nyilvánossághoz való jog megsértését, valamint a rágalmazást) és (d) az Ön által a Vállaltnak a Honlapon keresztül átadott bármely információval, vagy tartalommal kapcsolatban.

Az Ön által Átadott Információk

Ön nem kizárólagos, végleges és teljes mértékben ingyenes engedélyt ad a Vállalatnak az Ön által a Vállalatnak a Honlapon keresztül átadott összes információ és egyéb tartalom másolásának, terjesztésének, módosításának és származékos művek alkotásának a jogaira vonatkozóan. A Honlapon keresztül átadott információknak minden tekintetben pontosnak és teljesnek kell lenniük, kivéve, ha az adott információknak természetüknél fogva nem kell ilyeneknek lenniük. Ezenkívül, pontosságuk és teljességük megőrzése érdekében mindenkor frissítenie kell minden ilyen információt.

Alkalmazandó Jog

Tekintet nélkül a jogösszeütközés elveire, az Adatvédelmi Szabályzatban rögzített feltételekre a magyar állam joga irányadó.

| Vitarendezés

Az Adatvédelmi Szabályzat által szabályozott kérdések kivételével Ön és a Vállalat (a) minden, a Honlap és az Adatvédelmi Szabályzat tartalmával kapcsolatos vitát kizárólag a hatáskörrel, és illetékességgel rendelkező Magyarországon található helyi bíróságokhoz nyújtanak be, és (b) hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek közül bármelyik bíróság megfelelő legyen, és elutasítanak minden ezzel kapcsolatos hatásköri és illetékességi kifogást, (ideértve nem kizárólagosan a kényelmességi kifogást).

| A Teljes Megállapodás

A jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza a teljes megállapodást, és az az Ön és Vállalat közötti összes korábbi szóbeli és írásbeli javaslat, egyezség és megállapodás helyébe lép a Honlapra, illetve annak bármely tartalmi elemére vonatkozóan.

Elkülöníthetőség

Ahol lehetséges, az Adatvédelmi Szabályzat mindegyik rendelkezését úgy kell értelmezni, hogy az az alkalmazandó jog szerint érvényes. Ha azonban az Adatvédelmi Szabályzat bármely rendelkezése az alkalmazandó jog által tiltott vagy érvénytelen, akkor helyébe az adott jogszabály lép, illetve részleges tilalom, vagy érvénytelenség esetén, az adott jogszabály részben lesz alkalmazandó.

Felülvizsgálat

A Vállalat időnként módosíthatja az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt feltételeket azok Honlapon történő közzétételével, melyek a közzététel napjától kezdődően lépnek hatályba. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze az Adatvédelmi Szabályzatot a Honlapon az ilyen lehetséges módosítások következtében. Ha a módosítások Honlapon történő közzétételét követően a Honlapot használja, az az Ön részéről a módosítások elfogadását jelenti.

További Információk

Ha bármilyen kérdése van, vagy további információt szeretne a Honlapról, annak bármely tartalmi eleméről, vagy használatának bármely feltételéről, vagy bármilyen más okból kíván kapcsolatba lépni a Vállalattal, kérjük, írjon nekünk a következő címre:

Pozsonyi Ádám
WeBrandz Media Group Kft.
adam@webrandz.hu

Érvényes: 2020. január 7-től.

Rólunk

A WeBrandz Media Group egy márkaépítésre szakosodott kreatív marketing ügynökség. Erősségünk, hogy a klasszikus, jól bevált marketingeszközöket kiválóan ötvözzük az új, modern technológiákkal és megoldásokkal.

Kapcsolat

WeBrandz Media Group Kft.

hello@webrandzmedia.com